Ochrana osobních údajů

1. ZPRACOVANÍ ZE ZÁKONA

1.1 Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem osobních údajů je společnost bioplace.cz s.r.o., se sídlem Moslevská 861/78, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 07987528.

1.2 Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠIMI DODAVATELI

2.1 NEXT VISION s.r.o., IČO: 03519881, se sídlem Bj. Krawce 1377, 565 01 Choce, zapsaná v obchodních rejstříku vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka: 34172 (provozovatel a správce webu).

2.2 HEROES Cosmetics, s.r.o., IČO: 04969821, se sídlem Moskevská 861/78, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodních rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka: 256423 (dceřiná společnost bioplace.cz).

3. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE A JEJICH ÚČEL

3.1 Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, dodací/fakturační adresa (ulice a číslo orientační, město, PSČ), telefon, IČO, DIČ, název firmy, heslo, IP adresa, za účelem registrace do databáze zákazníků správce.

3.2 Osobní údaje zákazníka jako je jméno a příjmení, adresa (dodací i fakturační), kontakt e-mailový i telefonický jsou potřebné pro realizaci obchodní transakce, dodání zboží a k marketingovým akcím zaměřeným na zlepšení nabídky pro konkrétní uživatele dle zadaných údajů a k adekvátním odměnám ve věrnostním klubu na základě vyplněných informací. Telefonní číslo může být použito i v rámci krizové komunikace jako je informování o stáhnutí špatné šarže výrobku z oběhu apod.

3.3 Vyplněním registrace zákazník souhlasí se zařazením a zpracováním všech vyplněných osobních údajů uvedených v přihlášce, jakož i dalších údajů poskytnutých při vzájemném obchodním styku.

3.4 Souhlas se zpracováním lze vždy upravit zasláním žádosti na e-mail: info@bioplace.cz

4. ZÁKAZNÍCKE ÚDAJE

4.1 Zákazník je povinen své osobní údaje (ať již sdělené při registraci, v rámci svého uživatelského účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu či jinak) uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů. Změny v osobních údajích lze sdělit správci buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením změn osobních údajů na adresu správce info@bioplace.cz

5. PRÁVO ZÁKAZNÍKA K ÚDAJŮM

5.1 Zákazník má vůči správci zejména právo na:

  • přístup k osobním údajům, které se ho týkají vč. poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující administrativní náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • výmaz osobních údajů, které se ho týkají (právo být zapomenut)
  • opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají
  • omezení zpracování údajů, které se ho týkají
  • přenositelnost údajů, které se ho týkají, k jinému správci
  • vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají
  • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, aniž by takovým odvoláním byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
  • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  • oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, jsou-li pro toto oznámení splněny zákonné podmínky, zejména hrozí-li vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů

5.2 Při uplatňování svých práv je zákazník povinen kontaktovat správce buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením na adresu správce info@bioplace.cz

6. ODPOVĚDNOST

6.1 V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je za zpracování osobních údajů zodpovědná společnost bioplace.cz s.r.o., se sídlem Moskevská 861/78, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 07987528.

7. DOBA PO KTEROU BUDOU ÚDAJE UCHOVÁNY

7.1 Osobní údaje budou uchovány po dobu pěti let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

8. TRANSPARENTNOST A PRÁVO NA INFORMACE

8.1 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.2 Společnost bioplace.cz s.r.o. jako zpracovatel je také povinen informovat zákazníky o úniku osobních informací, jestliže jim hrozí vážné riziko.

9. SOUBORY COOKIES

9.1 Pro získávání dat o používání webové stránky, případně pro získávání informací o demografických údajích uživatelů, používáme soubory cookies. Cookie je drobná textová informace, která může být uložena ve vašem prohlížeči. Cookie využívá mimo jiné i nástroj Google Analytics. Cookie využíváme také pro textovou a grafickou inzerci v síti dodavatelů třetích stran. Uživatelé se mohou odhlásit od příjmu souboru cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative (NAI) zde: http://optout.networkadvertising.org/.

10. ONLINE MARKETING

10.1 Pro online inzerci využíváme kromě jiného také reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen “remarketing”). Poskytovatelem remarketingu jsou tyto společnosti: Google Ireland, Ltd.; Seznam.cz, a.s. Naše textové a grafické reklamy se zobrazují v síti partnerských webů společnosti Google Ireland, Ltd. a v obsahové síti společnosti Seznam.cz, a.s. Pro službu remarketing je využita cookie třetí strany. Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs. Odhlásit se z reklam společnosti Seznam.cz můžete na této stránce: http://www.imedia.cz/

11. PŘIHLÁŠENÍ K NEWSLETTERU

11.1 Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem osobních údajů je společnost bioplace.cz s.r.o., se sídlem Moskevská 861/78, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 07987528 a společnost HEROES Cosmetics, s.r.o., IČO: 04969821, se sídlem Moskevská 861/78, Vršovice, 101 00 Praha 10, (dceřiná společnost bioplace.cz).

11.2 Za účelem zasílání pravidelného informačního newsletteru s novinkami a obchodními sděleními budou osobní údaje zpracovány v rozsahu: e-mailová adresa, a to na dobu neurčitou od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

11.3 Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), dále má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

11.4 Změny v osobních údajích lze sdělit správci buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením změn osobních údajů na adresu správce info@bioplace.cz

Tento dokument je platný od 1. května 2019.